Propozície

3. Propozície

1. Podmienky účasti

 • Rýchlik Zoška – Bratislava je verejné športovo-turistické podujatím určené pre priaznivcov behu a diaľkovej turistiky.
 • Účasť na podujatí Rýchlik Zoška – Bratislava je podmienená registráciou a zaplatením stanoveného štartovného poplatku. Registrácia prebieha prostredníctvom formulárov (oddelene pre jednotlivcov a štafety), ku ktorým na webovej stránke podujatia (v sekcii Registrácia).
 • Účasť na podujatí Rýchlik Zoška – Bratislava je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.
 • V prípade plánovanej účasti so psom účastník vopred informuje organizátora prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu info@rychlikzoskabratislava.sk

2. Kategórie účastníkov

 • Jednotlivci – ultramaratón jednotlivcov
 • Štafety – štafetový beh družstiev

3. Priebeh podujatia

 • Podujatie sa koná v sobotu 7.septembra 2019.
 • Účastníci sú povinní dostaviť sa pred štartom na prezentáciu.
 • Štart pre obidve kategórie (jednotlivci a štafety) je spoločný o 09.00 hod.
 • Prvé kontrolné stanovisko (K1) je Skalnatá, kde bude živá kontrola na vrchole. Druhé kontrolné stanovisko (K2) je Pezinská Baba – chata Korenný vrch – bude tu živá kontrola aj s občerstvením do cca 11:00.Tretie kontrolné stanovisko (K3) je Somár, kde bude živá kontrola. Štvrtá kontrola (K4 – živá kontrola s občerstvením) sa bude nachádzať v Neštichu (26,6 km) v reštaurácii Rozmarín (cca 160 m pred odbočkou na žltú TZT v smere z kopca vľavo) cca od 11:00 do cca 14:00. Piata kontrola (K5 – živá kontrola s občerstvením) bude v Marianke v Kolibe u Johana na námestí cca od 12:00 do cca 17:00. Šiesta kontrola (K6) bude živá a bude umiestnená na rozcestí Klanec. Siedma kontrola (K7) bude taktiež živá a bude sa nachádzať na odbočke z červenej turistickej značky v lokalite pri Červenom moste.
 • V prípade predčasného ukončenia účasti na podujatí mimo kontrolného stanovišťa je účastník povinný informovať organizátora prostredníctvom mobilu (v prípade chýbajúceho signálu pri prvej príležitosti).
 • Účastník, ktorý prejde všetkými kontrolnými stanovišťami a dorazí do cieľa v určenom celkovom časovom limite, v cieli dostane diplom o úspešnom absolvovaní preteku v konkrétnej kategórii.
 • V cieli sa koná spoločné stretnutie účastníkov a organizátorov s dobrovoľnou účasťou (after party do 20:00).
 • Výsledky podujatia budú zverejnené na webovej stránke, ako aj na sociálnej sieti.
 • Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeny trasy a programu podujatia alebo zrušenia podujatia (predovšetkým z dôvodu bezpečnosti účastníkov).

4. Pravidlá pre kategóriu Štafety

 • Štafetové družstvá môžu byť tvorené minimálne dvomi a maximálne štyrmi bežcami (t.j. jeden bežec môže bežať aj viac úsekov).
Úsek Priebeh trasy úseku     Parametre    
1 Zochova chata, parkovisko – Čermák – Skalnatá – Sedlo pod Javorinou – Pezinská Baba (K2) 10 km /+500 m
2 Pezinská Baba  – Tri Kamenné kopce – Kozí chrbát – Salaš  – Neštich, hostinec/reštaurácia U malokarpatského pytliaka (K4) 17 km /+350 m
3 Neštich – Biely kríž – Pod Bielym krížom – Bystrické – Svätý vrch – Klčovanice – Marianka, U Johana (K5) 13 km /+410 m
4 Marianka, U Johana – Marianka (cintorín) – Sekyl – Za Kačínom – Kačín – Klanec (K6) – Červený most (K7) – areál ZRK Gaudeamus na Mokrohájskej ceste 3 (cieľ) 10 km /+250 m
 • Odovzdávka sa uskutočňuje na mieste kontrolného stanovišťa (K2 Pezinská Baba, K4 Neštich a K5 Marianka). Nie je dovolené uskutočniť odovzdávku medzi kontrolnými stanovišťami.
 • Člen štafetového družstva, ktorý beží úvodný úsek, má možnosť po odovzdávke z Pezinskej Baby pokračovať ďalej ako jednotlivec absolvujúci celú trasu 50 km.

5. Povinná výbava

Povinná výbava môže byť kontrolovaná pomocníkmi počas podujatia. V prípade neschopnosti alebo neochoty preukázať sa povinnou výbavou na požiadanie bude účastník penalizovaný pripočítaním 180-tich minút k celkovému času. V prípade, že tým celkový čas prekročí 10,5 hodiny, nebude klasifikovaný vo výsledkovej listine (dostane status DNF).

Povinná výbava:

  • Štartové číslo
  • Mobilný telefón (nabitý a zapnutý počas doby trvania podujatia)
  • Ako štafetový kolík slúži čip, ktorý si štafetári musia pri odovzdávkach odovzdať  (v prípade štafiet)
 • Pohár alebo nádoba s objemom minimálne 2 dl (odporúčame skladací alebo plastový)

6. Zdravotná pomoc a bezpečnosť

 • Povinnosťou každého účastníka je posúdiť svoje fyzické aj psychické predpoklady zúčastniť sa na podujatí tohoto charakteru, ako aj uistiť sa o svojom vyhovujúcom zdravotnom stave pred podujatím – t.j. že momentálne nemá žiadne zdravotné ťažkosti alebo zranenia, ktoré by mu mohli počas priebehu podujatia spôsobiť komplikácie. Účastníci si musia byť vedomí možných zdravotných dôsledkov športového výkonu a primerane sa pripraviť.
 • Na trase bude prítomný zdravotník. Organizátor bude mať k dispozícii lekárničky s obsahom potrebným pre ošetrenie drobných úrazov a menej vážnych zdravotných ťažkostí na kontrolných stanovištiach K2, K4, K5 a v cieli.
 • V prípade vážnych zdravotných problémov mimo kontrolné stanovisko je potrebné volať tiesňovú linku na (tel. číslo  112).

7. Občerstvenie

 • Organizátor zabezpečí pre účastníkov podujatia občerstvenie na kontrolných stanovištiach K2, K4 a K5. V cieli bude pre účastníkov pripravené výdatnejšie občerstvenie.
 • Bližšie informácie o občerstvení nájdete v príslušnej sekcii.

8. Doprava

 • Organizátor zabezpečuje pre účastníkov, ktorí si túto službu zarezervovali predom, odvoz autobusom na miesto štartu (odchod autobusu je z Bratislavy – čerpacia stanica OMV pri Tesco Lamač). Podrobnosti o doprave a parkovaní nájdete v sekcii Doprava.
 • Doprava štafetových družstiev je individuálna. Organizátor odporúča dbať na dostatok času vyhradený na presun medzi jednotlivými stanoviskami určenými na odovzdávku. Upozorňujeme najmä na komplikovanejší prístup autom na kontrolu K4 (parkovanie odporúčame v dolnej časti obce, poniže kostola). Účastníci podujatia musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

9. Ochrana prírody

 • Každý účastník podujatia si musí byť vedomý, že sa bude pohybovať v prostredí CHKO Malé Karpaty a je povinný dodržiavať legislatívu SR, menovite Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.
 • Účastníci podujatia sa musia správať ohľaduplne k prírode, nesmú zbytočne vybočovať zo značených turistických chodníkov a ciest, ktorými prebieha trasa pochodu.
 • Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia (budú tu pripravené vrecia na odpad) alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery.

10. Kontakt

 • Svoje otázky ohľadne registrácie, organizácie, trasy podujatia a ďalších nejasností môžete posielať prostredníctvom e-mailu na adresu rychlikzoskaba@gmail.com